Y cyngor

Y Cyngor yw corff llywodraethu'r NMC. Mae'n gosod y cyfeiriad strategol, yn gwneud penderfyniadau allweddol, ac yn dwyn y Weithrediaeth i gyfrif.

Aelodau’r Cyngor yw’r ymddiriedolwyr elusen ac maent yn gyfrifol ar y cyd am sicrhau bod yr NMC yn ddiddyled, yn cael ei redeg yn dda ac yn darparu budd cyhoeddus.

Mae'r Cyngor yn cynnwys deuddeg aelod: chwe pherson lleyg a chwe gweithiwr proffesiynol ar ein cofrestr, pob un wedi'i benodi gan y Cyfrin Gyngor.

Mae gennym hefyd gynllun Cyswllt sy'n anelu at ddarparu cyfleoedd datblygu i'r rhai sydd â photensial yn y dyfodol. Mae mwy am ein Cymdeithion presennol ar gael yma. Disgwylir i’r Cadeirydd, aelodau’r Cyngor a Swyddogion Cyswllt ddangos ein gwerthoedd a chynnal Cod Ymddygiad y Cyngor yn seiliedig ar Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (‘egwyddorion Nolan’).

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, gan gynnal cyfarfodydd cyhoeddus o leiaf chwe gwaith y flwyddyn.

Mae rhagor o wybodaeth am sut mae’r Cyngor yn gweithio a’i aelodaeth bresennol ar gael yma.

Council meeting

Mae'r Prif Weithredwr a Chofrestrydd, Andrea Sutcliffe, yn atebol i'r Cyngor. Mae'n cael ei chefnogi gan dîm Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y sefydliad o ddydd i ddydd. Mae rhagor o wybodaeth am ein tîm Gweithredol ar gael yma.

claire-johnston

Claire Johnston: Aelod cofrestredig

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i fod yn aelod lleyg neu gofrestredig o'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, ond yn meddwl tybed 'a allwn i wneud hynny?', fy nghyngor i chi yw peidio ag oedi. Mae fy mhum mlynedd ar y Cyngor wedi bod yn hynod werth chweil. Fel aelod cofrestredig nyrs gyrfa uwch, mae wedi bod yn fraint i mi gyfrannu at greu a chyflawni strategaeth ddychmygus, graff ar gyfer dros 808,000 o nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio rydym yn eu rheoleiddio, gyda diogelwch y cyhoedd yn greiddiol iddo.

Mae dwsin ohonom ar y Cyngor, yn gofrestredig ac yn lleyg, sy’n mwynhau gweithio gyda’n gilydd a gyda’n tîm gweithredol hynod dalentog, mewn awyrgylch sydd, er ein bod yn golegol ac yn parchu amrywiaeth a gwahaniaeth, hefyd yn hynod ysgogol - gyda digon o ddadlau gwirioneddol a sgyrsiau beirniadol. Rydym yn gwneud cyfraniad gwirioneddol mewn ymateb i’r sylw presennol ar iechyd a gofal, boed hynny drwy weithio gyda’r llywodraeth ar ei chynlluniau ar gyfer diwygio rheoleiddwyr iechyd neu lunio ac ymateb i’r sylw digynsail o ran polisi, sylw gwleidyddol a chyhoeddus ar nyrsio a bydwreigiaeth. Mae’r NMC yn rym sylweddol ar gyfer cyhoeddi a llywio newid, ond mae ein prif ffocws o sicrhau diogelwch y cyhoedd yn gyson, ynghyd â’n huchelgais i foderneiddio a chryfhau safonau arfer hyfedr ar gyfer ein proffesiynau a reoleiddir.

Ni fu erioed amser mwy diddorol i chwarae rhan fel aelod o’r Cyngor wrth sicrhau bod nyrsys a bydwragedd bob amser yn gallu rhoi gofal diogel a phersonol effeithiol i bobl a bod hyder bod gofal yn cyrraedd yr un safonau ansawdd ledled y wlad. Ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ein harferion gwaith achos ynghylch addasrwydd i ymarfer. Mae’r cyfan a wnawn yn cael ei lywio’n llawn drwy fod yn rheolydd pedair gwlad, gyda pholisïau iechyd a blaenoriaethau proffesiynol pob un o’n gwledydd datganoledig yn thema gyson.

Rydym yn defnyddio ein llais i godi llais am yr hyn y gall y cyhoedd ei ddisgwyl gan ein gweithwyr proffesiynol a reoleiddir ac rydym wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad mwy cynhwysol ac amrywiol, gan weithio’n agos gyda rhanddeiliaid ar draws sbectrwm eang. Rydym yn ymdrechu i fod yn rheolydd cydweithredol, cyfoes, tosturiol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi ailwampio ein holl safonau ar gyfer addysg cyn-gofrestru ac ôl-gofrestru i nyrsys a bydwragedd yn sylweddol ac rydym nawr yn dechrau paratoi ar gyfer y posibilrwydd o reoleiddio ymarfer nyrsio uwch, gan ddod â mwy o nyrsys a bydwragedd i’n cymdeithas sy’n gallu gweithredu ar y lefel glinigol uchaf. Rydym hefyd yn goruchwylio ansawdd rhaglenni addysg cyn ac ôl-gofrestru mewn 90 o brifysgolion, gan sicrhau pan fydd myfyrwyr yn ymuno â'n cofrestr fod ganddynt y wybodaeth, yr agwedd a'r sgiliau cywir i ddarparu gofal o safon yn eu maes ymarfer.

Rydym yn cymryd ein rôl fel rheoleiddiwr o ddifrif sy’n dylanwadu ar yr amgylchedd y mae’r rhai sydd wedi cofrestru’n gweithredu ynddo - boed yn eu cefnogi i herio annhegwch o ran iechyd a gofal, mynd i’r afael â hiliaeth a gwahaniaethu, neu siarad am bryderon megis materion y gweithlu sy’n effeithio ar ofal cleifion ac iechyd y boblogaeth.

Os yw'r blog hwn yn siarad â'ch gwerthoedd fel nyrs, bydwraig neu gydymaith nyrsio - yna gwnewch gais. Ni fyddwch yn difaru.

Derek Pretty

Derek Pretty: Aelod lleyg

Roedd fy mywyd gwaith cyn dod yn aelod lleyg o’r NMC yn cynnwys uwch rolau mewn cyllid, addysg uwch a manwerthu, ac yna ychydig flynyddoedd mewn rolau cyfarwyddwr anweithredol ac ymddiriedolwr elusen/llywodraethwr. Fe wnaeth cydweithiwr dynnu fy sylw at y swydd ar y Cyngor ac roedd yn ymddangos yn gyfle gwych i ddefnyddio fy mhrofiad a’m sgiliau blaenorol i helpu i wneud gwahaniaeth yn y maes hwn o bwysigrwydd cyhoeddus mawr.

Felly sut mae wedi bod? Yn gyntaf, mae wedi bod yn brofiad dysgu enfawr ond pleserus. Fe fu cymaint o newydd i'w ddirnad a'i ddeall am rolau a chyd-destun gwaith nyrsys a bydwragedd. Mae hyn wedi golygu darllen a chlywed am, trafod a chymeradwyo cynigion yn amrywio o safonau newydd ar gyfer gofal nyrsio a bydwreigiaeth, i sicrwydd ansawdd addysg nyrsio ac ailwampio mawr ar addasrwydd i ymarfer. Ar yr un pryd, rwyf wedi cael y cyfle, ochr yn ochr â chyd-aelodau o'r Cyngor, i gefnogi a herio'r tîm gweithredol ynghylch systemau gwybodaeth a chyfathrebu newydd a newidiadau prosesau ac ymddygiad hanfodol i wneud yr NMC yn fwy effeithlon, yn fwy agored ac yn fwy caredig. Rwyf hefyd wedi gallu defnyddio fy mhrofiad ariannol i helpu i gyflwyno polisïau buddsoddi newydd i wneud gwell defnydd o ddaliadau arian parod yr NMC. Un o'r pethau gwych am weithio yn yr NMC fu'r tîm colegol a chefnogol, anweithredol a gweithredol. Mae pawb yn nodi ac yn cydnabod yr amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad y mae pob un ohonom yn eu cyflwyno ac rydym yn teimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi.

Nid yw’r NMC, fel y rhan fwyaf o sefydliadau, bob amser wedi gwneud pethau’n iawn, ond mae’n ceisio ei orau i fod yn broffesiynol, yn effeithlon ac yn effeithiol ac, yn anad dim, mae’n canolbwyntio ar bobl ac yn garedig. Mae'n lle da iawn i helpu i wneud gwahaniaeth.

Lynne Wigens

Lynne Wigens: Aelod cofrestredig

Ymunais â Chyngor yr NMC fel aelod cofrestredig ym mis Hydref 2020. Fy nghefndir oedd fel Prif Nyrs mewn sefydliadau darparu a chomisiynu ac yn fwyaf diweddar fel prif nyrs ranbarthol ar gyfer Dwyrain Lloegr.

Mae rheoleiddio nyrsys a bydwragedd yn ystod y pandemig wedi bod yn graff ac wedi pwysleisio pwysigrwydd a gwerth rheolyddion proffesiynol yn cefnogi arfer presennol er lles pawb. Roedd y rhan fwyaf o’n cyfarfodydd yn ystod y cyfnod hwn yn rhai rhithwir, ac mae wedi bod yn wych cyfarfod yn rheolaidd yn bersonol ac ymweld â Gogledd Iwerddon, De Orllewin Lloegr a Chymru dros y 18 mis diwethaf. Rwyf wedi dod i adnabod cydweithwyr y Cyngor a’r tîm gweithredol yn dda ac wedi teimlo fy mod yn cael cefnogaeth anhygoel gan bawb, gan gynnwys y tîm llywodraethu. Roedd y cynefino i'r sefydliad yn wych, ac mae cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Cadeirydd yn caniatáu trafodaethau unigol yn ogystal â rhai â'r Cyngor llawn.

Rwyf wedi cael y cyfle i ymwneud â gwaith is-bwyllgor gan gynnwys y Pwyllgor Tâl ac i fynychu gweithdai. Mae hwn yn gyfnod hynod ddiddorol ar gyfer nyrsio a bydwreigiaeth a pha ffordd well o gefnogi trawsnewid rheoleiddio proffesiynol a'ch proffesiwn. Dewch i ymuno â ni, ni chewch eich siomi.

Eileen McEneaney

Eileen McEneaney: Aelod cofrestredig

Ymunais â Chyngor yr NMC fel yr aelod cofrestredig ar gyfer Gogledd Iwerddon ym mis Hydref 2020.

Yn fy marn i, mae’n hollbwysig bod gan “ein” rheolydd aelodau cofrestredig o’r Cyngor, ochr yn ochr â sgiliau a gwybodaeth hanfodol aelodau eraill y Cyngor sy’n dod â’r ystod amrywiol angenrheidiol o sgiliau i sicrhau bod yr NMC yn sefydliad a rheoleiddiwr sy’n seiliedig ar werthoedd, a sydd yn flaengar ac yn gymwys. Mae hyn yn bwysig i enw da ein proffesiynau a hefyd ar gyfer diogelwch y cyhoedd.

Fel cofrestreion, rydym yn canolbwyntio ar ofal a thriniaeth ddiogel, effeithiol, tosturiol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer menywod, ein cleifion a defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd. Mae’r Cyngor yn gweithio’n frwd i werthoedd yr NMC o deg, caredig, cydweithredol ac uchelgeisiol, sydd, yn fy marn i, wedi’u halinio’n gryf â’r ‘Cod.’ Mae’r teulu nyrsio a bydwreigiaeth yn grŵp eang, amrywiol, gwahanol ac eto unigryw ar draws pedair gwlad y DU. Rydym am adlewyrchu’r gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu. Mae'r Cyngor yn canolbwyntio ar yr agweddau hanfodol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant o fewn ein busnes, ein trafodaethau a hefyd o fewn ein haelodaeth.

Mae'r Cyngor yn gweithio mewn dull sy’n wirioneddol gydweithredol; ceir trafodaethau agored, sydd yn gefnogol ac yn heriol. Mae Cadeirydd ein Cyngor yn gynhwysol ac yn darparu arweinyddiaeth gref i'r sefydliad ar flaenoriaethau strategol yr NMC. Roedd fy nghyfnod cynefino ar gyfer y Cyngor yn un cynhwysfawr, a roddodd hyder i mi pan ddechreuodd fy nghyfnod ar y Cyngor yn swyddogol. Yn ogystal, mae system “cyfaill” ffurfiol ar gyfer holl aelodau newydd y Cyngor, mae hyn yn amhrisiadwy ac wedi fy helpu i lywio'r ychydig fisoedd cyntaf fel aelod o'r Cyngor

Rwy’n eich annog i ystyried y rôl hon; os nad yw hyn ar eich cyfer chi ar hyn o bryd, ystyriwch gydweithwyr y gallech chi argymell y rôl hon iddynt​.