Amdanom ni

Rydym yn gorff cyhoeddus statudol sy鈥檔 atebol i鈥檙 Senedd drwy鈥檙 Cyfrin Gyngor.

Mae'r Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PSA) yn goruchwylio ein gwaith ac yn adolygu ein perfformiad bob blwyddyn. Rydym hefyd yn Elusen sydd wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr (1091434) ac yn yr Alban gyda Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau'r Alban (OSCR) (SC038362).

Ein r么l

Mae ein hamcanion statudol, sydd hefyd yn amcanion elusennol, wedi'u nodi yng Ngorchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2001 (fel y'i diwygiwyd).

Ein hamcan trosfwaol yw diogelu鈥檙 cyhoedd drwy:

  • diogelu, hyrwyddo a chynnal iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd;
  • hyrwyddo a chynnal hyder y cyhoedd yn y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth; a
  • hyrwyddo a chynnal safonau ac ymddygiad proffesiynol priodol ar gyfer aelodau'r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth.

Sut rydym yn rheoleiddio

Nurses smiling and laughing

Ein r么l graidd yw rheoleiddio. Yn gyntaf, rydym yn hyrwyddo safonau proffesiynol uchel ar gyfer nyrsys a bydwragedd ledled y DU, a chymdeithion nyrsio yn Lloegr. Yn ail, rydym yn cynnal y gofrestr o weithwyr proffesiynol sy'n gymwys i ymarfer. Yn drydydd, rydym yn ymchwilio i bryderon am nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio 鈥 rhywbeth sy鈥檔 effeithio ar lai nag un y cant o weithwyr proffesiynol bob blwyddyn. Rydym yn credu mewn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol fynd i鈥檙 afael 芒 phryderon, ond byddwn bob amser yn gweithredu pan fo angen.

Er mwyn rheoleiddio'n dda, rydym yn cefnogi ein proffesiynau a'r cyhoedd. Rydym yn creu adnoddau a chanllawiau sy鈥檔 ddefnyddiol drwy gydol gyrfaoedd pobl, gan eu helpu i gyflawni ein safonau ymarferol a mynd i鈥檙 afael 芒 heriau newydd. Rydym hefyd yn cefnogi pobl sy鈥檔 ymwneud 芒鈥檔 hymchwiliadau, ac rydym yn cynyddu ein hamlygrwydd fel bod pobl yn teimlo eu bod wedi鈥檜 cynnwys a鈥檜 grymuso i lunio ein gwaith.

Mae rheoleiddio a chefnogi ein proffesiynau yn ein galluogi i ddylanwadu ar iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn rhannu gwybodaeth o'n gweithgareddau rheoleiddio ac yn gweithio gyda'n partneriaid i gefnogi cynllunio'r gweithlu a gwneud penderfyniadau ar draws y sector. Rydym yn defnyddio ein llais i godi llais dros amgylchedd gwaith iach a chynhwysol ar gyfer ein proffesiynau.

Regulate, Support, Influence